Week van het Digitaal Erfgoed
Van 9 t/m 12 maart 2015 vindt de Week van het Digitaal Erfgoed plaats. Deze week is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed, dat wordt gecoördineerd door het Ministerie van OCW. Doel van deze Week is aandacht te vragen voor het Nederlands digitaal erfgoed, bekendheid te geven aan de ontwikkeling van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en zoveel mogelijk instellingen van zoveel mogelijk sectoren te verbinden. Samenwerking op het gebied van digitaal erfgoed is de komende jaren de grote uitdaging voor de erfgoedsector. Samen staan we sterk!
In deze Week discussiëren we met verschillende doelgroepen over de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, brengen we inspirerende projecten en best practices over het voetlicht, willen we van elkaar leren en met elkaar vooruit kijken.
Wij nodigen je hierbij van harte uit om deel te nemen aan de Week van het Digitaal Erfgoed en mee te denken over de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Mede-organisatoren van de Week van het Digitaal Erfgoed zijn de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), de Digitale Collectie (DC) en Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN).

Programma
Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten die op drie verschillende data en locaties zullen plaatsvinden. Tijdens die bijeenkomsten zullen actuele ontwikkelingen in beleid, praktijk en kennisontwikkeling worden besproken met professionals uit alle erfgoedsectoren en met gebruikers van digitale content en diensten. Ook zal een nationale strategie voor landelijke voorzieningen voor digitaal erfgoed worden gelanceerd.

Programmadagen 1 en 2 hebben een besloten karakter: deelname is op uitnodiging. De bijeenkomst van dag 3 is voor iedereen gratis toegankelijk. Registratie is verplicht. Nadere instructies hiervoor volgen zo spoedig mogelijk.

Meer informatie over het programma van een specifieke dag en over de registratie is te vinden op het desbetreffende tabblad van die dag.

Dag 1 (ma. 9 maart)
Officiële presentatie van de nationale strategie voor digitaal erfgoed.
Dag 2 (di. 10 maart)
Rondetafelgesprekken.
Dag 3 (do. 12 maart)
Algemene introductie werkprogramma Nationale Strategie: zichtbaar, bruikbaar, houdbaar.
Presentatie projecten en nut en noodzaak daarvan voor verschillende doelgroepen.

Netwerk Digitaal Erfgoed
Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is ingericht door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In het NDE werkt OCW samen met DEN en de vijf grote nationale instellingen die zich bezighouden met professioneel behoud en beheer van digitale data, namelijk de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Nationaal Archief.
Het doel van het NDE is om gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten te ontwikkelen waardoor ons digitale erfgoed zichtbaar, vindbaar en houdbaar blijft. Het heeft daartoe de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed ontwikkeld.

Waarom een Nationale Strategie Digitaal Erfgoed?
In alle sectoren (wetenschap, cultuur, audiovisueel, archief) vindt een opschaling plaats van behoud en beheer van digitale collecties. Om daar goed uitvoering aan te kunnen geven, worden door de collectiebeherende instellingen  functionele en technische voorzieningen ontwikkeld. Vaak zijn dit omvangrijke en kostbare programma’s die op maat zijn gemaakt voor een sector of zelfs voor een specifieke instelling. Hoewel deze aanpak begrijpelijk is en tot op zekere hoogte heeft gewerkt, worden de nadelen hiervan langzamerhand ook steeds duidelijker. Doordat het werk- en denkterrein gericht blijft op de eigen sector of zelfs de eigen instelling, is er geen ruimte voor het zoeken naar en het onderzoeken van een gezamenlijke aanpak. Samenwerking op het gebied van behoud en beheer van digitale informatie heeft veel voordelen: de vaak hoge kosten kunnen worden gedeeld, net zoals de vaak benodigde, maar schaarse specifieke kennis. Daarnaast is samenwerking noodzakelijk voor de uitwisseling van (collectie) gegevensbestanden. De hedendaagse gebruiker van digitale informatie wil het liefst met één zoekactie alle collecties kunnen doorzoeken.
Het afgelopen jaar heeft het NDE hard gewerkt aan het opstellen van een Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Het resultaat hiervan is vastgelegd in de beleidsnotitie Schudden voor gebruik: Nationale Strategie voor landelijke voorzieningen voor Digitaal Erfgoed. De strategie verwoordt een gezamenlijke lijn voor alle erfgoedsectoren, waarlangs zij samen werken aan een open en doelmatige infrastructuur voor digitaal erfgoed. Het bevat de gezamenlijke visie van deelnemers van het NDE en het ministerie van OCW en wil herkenbaar zijn voor alle erfgoedinstellingen en hen uitnodigen de infrastructuur actief mee te ontwikkelen en te gebruiken. De strategie bestaat uit drie werkpakketten: zichtbaar, bruikbaar en houdbaar.

Sluit je aan bij de Week van het Digitaal Erfgoed door zelf iets te organiseren!
De Week van het Digitaal Erfgoed gaat over samenwerken en aandacht vragen voor het Nederlands digitaal erfgoed. Wil je met je instelling iets in jouw stad of regio organiseren met betrekking tot de zichtbaarheid, bruikbaarheid en/of houdbaarheid van je digitale collectie, dan nodigen wij je hierbij van harte uit om deze activiteit zoveel mogelijk in de Week van het Digitaal Erfgoed te laten plaatsvinden en deze daaraan te verbinden. Wij zullen je activiteit dan op onze website vermelden. Dat kan door naam, adres en woonplaats van je instelling plus een korte omschrijving van de activiteit en een link naar jouw site voor meer info (max. 70 tekens) te sturen naar jeanine.tieleman[at]ncdd.nl.

Tot ziens in de Week van het Digitaal Erfgoed!


Bijgewerkt op 10-03-2015.